Regulamin serwisu

  1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady i warunki korzystania z portalu Swift Agency prowadzonego przez Stanisława Szewczyka oraz Joannę Burakowską oraz wszystkich materiałów wideo oraz zdjęć.
  2. Regulamin ten wchodzi w życie z dniem 1 Maja 2018r.
  3. Swift Agency zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania Portalu bez wcześniejszego powiadomienia. Jednocześnie Administrator dołoży starań aby przerwy te miały miejsce w godzinach nocnych (czas środkowoeuropejski) i trwały nie dłużej niż 6 godzin w każdym tygodniu udostępniania Portalu.
  4. Zabrania się zamieszczania oraz powielania zdjęć, a także treści znajdujących się na stronie Dron Photo, fanpagu na Facebooku Swift Agency (https://www.facebook.com/SwiftAgencyPL/), na kanale YouTube Dron & Photo (https://www.youtube.com/c/StanisławSzewczyk) oraz Vimeo Dron & Photo (https://vimeo.com/dronphoto) , bez uzyskania wcześniejszej zgody portalu w jakiejkolwiek formie. W przypadku naruszenia tego punktu regulaminu, serwis może domagać się odszkodowania za naruszenie prawa autorskiego w formie pieniężnej, w kwocie 500 zł za każdy dzień jego użycia od momentu jego zauważenia.
  5. Swift Agency zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie. O każdej zmianie Regulaminu czytelnicy zostaną powiadomieni poprzez fanpage na Facebooku, z 14-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie zmian.
  6. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144 poz. 1204) oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).